ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอพัก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 14,990,000.-
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารหอพักวิทยาลัยเทคนิคดุสิต