แผนกวิชาสำรวจ

นายอรรคพล พานิชเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาสำรวจ

นายพงศ์ภัค พรหมประเสริฐ
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวสุภาวดี พาสว่าง
ครูจ้างสอน

นางสาวภาณุมาส กองกะมุด
ครูผู้ช่วย