แผนกวิชาสำรวจ

นายอรรคพล พานิชเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาสำรวจ

นางสาวสุภาวดี พาสว่าง
ครูจ้างสอน

นางสาวปิยะฉัตร ภูสิงหา
ครูอัตราจ้าง