ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

ชื่อภาษาอังกฤษ DUSIT TECHNICAL COLLEGE

 
ที่ตั้งสถานศึกษา

เลขที่ 76 ถนนระนอง 2  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 02-241-0099 , 02-241-1317 , 02-241-5678

โทรสาร 02-241-3648

เว็บไซต์ www.dstc.ac.th

อีเมล dusit@dstc.ac.th
 

ข้อมูลด้านทรัพยากร

ข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง

ข้อมูลที่ดิน

ที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ขึ้นทะเบียนแปลงที่ กท. 024210 โฉลดเลขที่ 5897 , 5998 รวมเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา

 

เนื้อที่ของสถานศึกษา

10 ไร่ 3 งาน 16.842 ตารางวา มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 14 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 149 ห้อง ได้แก่

1. อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2498

2. อาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2502

3. อาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 16 ห้อง สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2518

4. หอประชุม จำนวน 1 หลัง 8 ห้อง สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2520
 
5. โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2532

6. อาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง 28 ห้อง สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2532

7. อาคารเรียน 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2535

8. อาคารเรียน 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 40 ห้อง สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2538

9. อาคารโรงฝึกงาน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2517

10. บ้านพักภารโรง 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2530

11. บ้านพักครู จำนวน 4 หลัง 4 ห้อง สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2538

12. อาคารหอพัก จำนวน 1 หลัง 4 ชั้น สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2560