ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอพัก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 14,990,000.-
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปฏิบัติการ 7 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 18,650,000.-
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 23,000,000.-
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แฟลตภารโรง 4 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 2,000,000.-
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5 ชั้นและโรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 9,500,000.-
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 3,200,000.-
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 3,000,000.-
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 1,900,000.-
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2502
งบประมาณ : 1,500,000.-
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2498
งบประมาณ : 1,300,000.-
เพิ่มเติม..