ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 3,000,000.-
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :