แผนกวิชาโยธา

นางสาวเฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์

นายวิชัย คุ้มมณี
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์พิชญ์ แพงพันธ์

นายธนิสร บุรุษพัฒน์
ครูผู้ช่วย