แผนกวิชาโยธา

นายธนิสร บุรุษพัฒน์
ครูผู้ช่วย

นายวิชัย คุ้มมณี
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์พิชญ์ แพงพันธ์
ครูจ้างสอน

นางสาวเฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์
ครูจ้างสอน

นายพงศ์ภัค พรหมประเสริฐ
พนักงานราชการ (ครู)