ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยเทคนิคดุสิตเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐบาล สถาบันผลิตนักเรียนประเภทวิชาชีพช่างก่อสร้าง ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ตั้งอยู่ที่ ซอยระนอง 2 เขตดุสิต กทม.

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต

    ก่อน พ.ศ.2498 มีโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงประเภทช่างก่อสร้าง อยู่เพียงโรงเรียนเดียวเท่านั้น คือ โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายการอาชีวศึกษาได้ขยายตัวมากขึ้น รัฐบาลในสมัยนั้น เห็นความสำคัญของการอาชีวศึกษาจึงให้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโรงเรียนประเภทนี้ขึ้นอีกแห่งหนึ่งคือ โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ใช้อักษรย่อว่า “ก.ส.ด.” ดังสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 

โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ปีการศึกษา 2498 โดยเปิดรับนักเรียน 2 แผนก คือ

1. หลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกช่างก่อสร้าง (หลักสูตร 3 ปี) รับนักเรียนที่สำเร็จมัธยมศึกษา ปีที่ 6
2. หลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกช่างไม้ (หลักสูตร 1 ปี)รับนักเรียนที่สำเร็จประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ในปีแรกที่เปิดการศึกษารับนักเรียนร่วมกับโรงเรียนช่างก่อสร้าง อุเทนถวาย และนักเรียนรุ่นแรกมีดังนี้
- แผนกช่างก่อสร้าง 73 คน
- แผนกช่างไม้ 9 คน

ในปีต่อมาโรงเรียนได้ขยายหลักสูตรของช่างไม้ปลูกสร้างออกเป็น 3 ปี และปีเดียวกัน ได้เริ่มเปิดการสอนรอบบ่าย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีสถานที่เรียน ซึ่งในที่สุดการเปิดสอนรอบบ่ายนี้ ได้เลิกไปในปีการศึกษา

แผนการศึกษาชาติในปี 2503 กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับ โรงเรียนช่างก่อสร้าง ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนชั้นประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง ก็กลายเป็นโรงเรียนในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2504

คือ โรงเรียนประเภทนี้ได้สอนช่างก่อสร้างแผนกต่าง ๆ ได้ 5 แผนก ดังนี้
1. แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง
2. แผนกช่างไม้ครุภัณฑ์
3. แผนกช่างปูน
4. แผนกช่างสุขภัณฑ์
5. แผนกช่างเขียนแบบ

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2519 โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพฯ วิทยาเขต 1 ดุสิต” และเปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมนครหลวง” แล้วได้เปลี่ยนมาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคดุสิต” เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคดุสิต เปิดสอนระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี