แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางทิพวรรณ ชาติวงส์
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย พุ่มคง
ครู คศ.3

นางสุภาพรรณ ต้นเขียน
ครู คศ.3

นางสาวศุภลักษณ์
พนักงานราชการ (ครู)

นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ลูกจ้างเหมาบริการ