แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสุภาพรรณ ต้นเขียน
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย พุ่มคง
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ ชาติวงส์
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางเพ็ญพยอม ควินแลน
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภลักษณ์
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวนฤมล โมราชาติ

นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ลูกจ้างเหมาบริการ