แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสุภาพรรณ ต้นเขียน
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย พุ่มคง
ครู คศ.3

นางเพ็ญพยอม ควินแลน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมล โมราชาติ