ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารทั่วไป
๑. นางเบญจรัตน์  เข็มทอง  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ    หัวหน้างานบริหารทั่วไป
๒. นางธนพร  วงษ์วิภัตร์      ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
๒. จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือ ประสานงาน ให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๓. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔. เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและให้บริการแก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา
๕. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา
๖. ให้บริการเกี่ยวกับการรับ - ส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียน และนักศึกษา
๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบัญชี
๑. นางสาวรัชนี  พระรามชัย     ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  หัวหน้างานการบัญชี 
๒. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทะชัย   ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้           
๑. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง           
๒. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ           
๓. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี           
๔. ให้คำปรึกษาชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่           
๕. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร ตามระเบียบ 
๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา           
๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น           
๘. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย           
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบุคลากร
๑. นางสาวกชพร  บุญเทียม ตำแหน่ง  พนักงานราชการ หัวหน้างานบุคลากร 
๒. นางเพ็ญพยอม  ควินแลน ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยฯ งานบุคลากร
๓. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทะชัย        ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้      
๑. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
๒. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
๓. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
๔. ควบคุม และจัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
๖. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่งการขอมีและขอเลื่อนวิทยาฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา
๗. ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
๘. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
๙. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ดูแล บำรุงรักษา และรับผิตชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงิน
๑. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  พุ่มคง        ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ หัวหน้างานการเงิน
๒. นางเพ็ญพยอม  ควินแลน ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยฯ งานการเงิน
๓. นางสาวศุภลักษณ์  งอมสระคู ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วยฯ งานการเงิน
๔. นางบุญชู  พรรณพิกุล  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
๓. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
๔. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบ และดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖. ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานตีกษา
๗. จัดทำปฏิทินการให้ปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘. ดูแล บำรุง รักษา และรับผิตชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัสดุ
๑. นางสาวณัฐฐา  ทิวาวงษ์  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  หัวหน้างานพัสดุ  
๒. นางเบญจรัตน์  เข็มทอง   ตำแหน่ง  พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
๓. นางอรวรรณ  พานิชเจริญ  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
๔. นายธนพงศ์  แก้วเคน ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์
๕. นายนิรันดร์  แป้นจวน ตำแหน่ง  ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
๒. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
๓. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
๔. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
๕. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
๖. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
๗. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร ตามระเบียบ
๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๐. ดูแล รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอาคารสถานที่
๑. นายสหัสชัย ตุลย์วัฒนางกูร ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๓ หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
๒. นางชลดา แสงคล้อย ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๓ ผู้ช่วยฯ ดูแลอาคาร ๒ 
๓. นางจิราภร คุ้มมณี ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๓ ผู้ช่วยฯ ดูแลอาคาร ๔ 
๔. นายวศิน สินลารัตน์ ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๓  ผู้ช่วยฯ ดูแลอาคาร ๕ 
๕. นายวิชัย คุ้มมณี ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๓ ผู้ช่วยฯ ดูแลอาคาร ๖ 
๖. นายชวลิต  ไพรกุลเดชา  ตำแหน่ง พนักงานราชการ ผู้ช่วยฯ ดูแลอาคาร ๗
๗. นายอรรคพล พานิชเจริญ  ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๓ ผู้ช่วยฯ ดูแลอาคารหอประชุม และหอพักนักเรียน/นักศึกษา
๘. นายธีรวุฒิ  ป้องกัน            ตำแหน่ง ครูจ้างสอน  ผู้ช่วยฯ งานอาคารสถานที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
๒. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
๔. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจาก โจร อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
๕. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร ตามระเบียบ
๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอาคารสถานที่
๑. นายธงชัย  สิงหนาท ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง ดูแลอาคาร  ๒ อาคาร ๔ หน้าเสาธง หอพระ บริเวณพระวิษณุกรรม และบริเวณโรงอาหาร
๒. นางสาวทองคำ สิริมา       ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ    นักการภารโรง ดูแลอาคาร  ๗ หอพักตามรอยฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ อาคาร  ๖ ลานจอดรถหน้าอาคาร ๖ ลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารก่อสร้าง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. ดูแล บำรุง รักษา ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รับผิดชอบและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๒. อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียน 
๑. นางสาวศุภลักษณ์ งอมสระคู ตำแหน่ง  พนักงานราชการ หัวหน้างานทะเบียน
๒. นางเพ็ญพยอม  ควินแลน   ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยฯ งานทะเบียน
๓. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทะชัย      ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
๔. นางธนพร  วงษ์วิภัตร์  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
          
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ
๓. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๔. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนดการขอพักการเรียนการขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๕. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
๖. ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ ตามควรแก่กรณี
๗. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘. รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลง ในระเบียบแสดงผลการเรียน
๙. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น
๑๑. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนรวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
๑๒. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ
๑๓. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
๑๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์
๑. นางสาวธนัชพร  คุ้มภัย ตำแหน่ง  พนักงานราชการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๒. นายหัตถกร สีถินวัน ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน  ผู้ช่วยฯ งานประชาสัมพันธ์ 
๓. นายศรัญญู  หันสังข์ ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ  ผู้ช่วยฯ งานประชาสัมพันธ์
๔. นางสาวณฐา  พลเสน  ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยฯ งานประชาสัมพันธ์
๕. - ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
๒. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๓. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
๔. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานศูนย์ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ศูนย์ที่ 4
๑. นายจักรินทร์  ดำรักษ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ หัวหน้าศูนย์ประเมินผลงานฯ
๒. ว่าที่ร้อยเอกรามิน  แสงประดิษฐ์ ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ  ผู้ประสานงานสาขาฯ
๓. นายวิชัย  คุ้มมณี      ตำแหน่ง  ครู คศ. 3 ผู้ประสานงานสาขาฯ
๔. นางสุวรรณี  มุสิกปักษ์ ตำแหน่ง  ครู คศ. 3 ผู้ประสานงานสาขาฯ
๕. นางสาวกชพร  บุญเทียม            ตำแหน่ง  พนักงานราชการ    เจ้าหน้าที่งานศูนย์ประเมินฯ
๖. นางสาวณัฐฐา ทิวาวงษ์ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ประเมินฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
บริหารจัดการภายในศูนย์ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย