ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานวางแผนและงบประมาณ 
๑. นางสุวรรณี  มุสิกปักษ์ ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ หัวหน้างานวางแผนฯ
๒. นายชวลิต  ไพรสกุลเดชา ตำแหน่ง  พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ
๓. นางสาววัชราพร  แป้นจวน ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว   เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
๓. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
๔. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณเป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
๕. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
๖. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานความร่วมมือ
๑. นางสาวณฐา  พลเสน  ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ  หัวหน้างานความร่วมมือ
๒. นางสาววิลาสินี  สุวรรณคีรี ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยฯ งานความร่วมมือ  
๓. นายศรัญญู  หันสังข์ ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยฯ งานความร่วมมือ
๔. นางสาววัชราพร  แป้นจวน   ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว   เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๒. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุน เพื่อการศึกษา
๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
๑. นางจิราภร คุ้มมณี ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ หัวหน้างานวิจัยฯ
๒. นายสหัสชัย ตุลย์วัฒนางกูร ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ ผู้ช่วยฯ งานวิจัยฯ 
๓. นายอรรคพล พานิชเจริญ  ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓  ผู้ช่วยฯ งานวิจัยฯ 
๔. นายศานิต  ปันเขื่อนขัติย์  ตำแหน่ง  ครู คศ. ๓ ผู้ช่วยฯ งานวิจัยฯ 
๕. นายเอกอนันต์  หวังนิเวศน์กุล      ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓  ผู้ช่วยฯ งานวิจัยฯ 
๖. นายธนิสร  บุรุษพัฒน์ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยฯ งานวิจัยฯ
๗. นางสาวเฉลิมขวัญ  บรรทัดจันทร์ ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน            ผู้ช่วยฯ งานวิจัยฯ
๘. นางสาวพิมพ์พิชญ์  แพงพันธ์ ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน ผู้ช่วยฯ งานวิจัยฯ
๙. นางสาววัชราพร แป้นจวน ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
๒. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
๓. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๑. นางสาวนฤมล  โมราชาติ  ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
๒. นายพงศ์ภัค พรหมประเสริฐ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วยฯ งานประกันฯ มาตรฐานที่ ๑
๓. นางสาวศุภลักษณ์  งอมสระคู  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วยฯ งานประกันฯ มาตรฐานที่ ๑
๔. นางสาวเฉลิมขวัญ  บรรทัดจันทร์  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน ผู้ช่วยฯ งานประกันฯ มาตรฐานที่ 
๕. นางสาวพิมพ์พิชญ์  แพงพันธ์ ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน ผู้ช่วยฯ งานประกันฯ มาตรฐานที่ ๑
๖. นายธนิสร  บุรุษพัฒน์ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยฯ งานประกันฯ มาตรฐานที่ ๒
๗. นายชวลิต  ไพรกุลเดชา ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วยฯ งานประกันฯ มาตรฐานที่ ๒
๘. นายธีรวุฒิ  ป้องกัน ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน ผู้ช่วยฯ งานประกันฯ มาตรฐานที่ ๒
๙. นางสาววิลาสินี  สุวรรณคีรี ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยฯ งานประกันฯ มาตรฐานที่ ๒
๑๐. นายศรัญญู  หันสังข์ ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยฯ งานประกันฯ มาตรฐานที่ ๒
๑๑. นางสาวสุภาวดี  พาสว่าง ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยฯ งานประกันฯ มาตรฐานที่ ๓
๑๒. นางสาวปิยะฉัตร  ภูสิงหา ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน ผู้ช่วยฯ งานประกันฯ มาตรฐานที่ ๓
๑๓. นางสาวณฐา  พลเสน ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยฯ งานประกันฯ มาตรฐานที่ ๓
๑๔. นางสาววัชราพร แป้นจวน ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๒. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
๕. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
๑. นายชวลิต ไพรสกุลเดชา ตำแหน่ง  พนักงานราชการ หัวหน้างานส่งเสริมฯ 
๒. นายสุพจน์  วิทโยดม   ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะ
๓. นางสาวสุภาวดี  พาสว่าง ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน ผู้ช่วยฯ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
๔. นางสาวเฉลิมขวัญ  บรรทัดจันทร์ ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน ผู้ช่วยฯ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
๕. นางสาวพิมพ์พิชญ์  แพงพันธ์ ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน ผู้ช่วยฯ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
๖. นางสาวปิยะฉัตร  ภูสิงหา ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยฯ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
๗. นายศรัญญู  หันสังข์ ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยฯ งานศูนย์บ่มเพาะฯ
๘. นางสาววัชราพร แป้นจวน ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
๒. วางแผน ดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
๓. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผลและจำหน่ายผลิตผล
๔. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที่ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
๕. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงามตามลำดับขั้น
๘. ดูแล บำรุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
๑. นางจิราภร  คุ้มมณี ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
๒. นายชวลิต  ไพรสกุลเดชา ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วยฯ งานศูนย์ข้อมูลฯ 
๓. นางสาววัชราพร  แป้นจวน  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน  และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
๓. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๔.  กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๕.  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘.  ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย