วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (VISION)

สร้างคนดี มีทักษะด้านการก่อสร้างให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรในระดับสากล


พันธกิจ (MISSION)
1. จัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่

3. พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วม และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล