หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
  3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาระดับปวช.
1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
3. มีร่างกายแข็งและเหมาะสมสำหรับการเรียนวิชาชีพนั้น ๆ
4. มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
3. มีร่างกายแข็งและเหมาะสมสำหรับการเรียนวิชาชีพนั้นๆ
4. มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
 - สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต)
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้างหรือโยธา
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากำหนด

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
1. จัดการ ดำเนินการ ควบคุมงาน ให้คำแนะนำ แก้ปัญหางาน ในสถานที่ทำงานก่อสร้าง
2. วางแผน จัดการการทำงานตามมาตรฐาน ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3. วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ แก้ปัญหางาน ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาเอกสารสัญญา 
4. จัดทำแบบปฎิบัติงานและแบบก่อสร้างจริง งานก่อสร้าง โครงสร้างและงานระบบ
5. ตรวจสอบ วิเคราะห์ผล ทดสอบวัสดุงานก่อสร้างและอุปกรณ์งานระบบอาคารตามมาตรฐานที่กำหนด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 598.97 KB