แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม

นายวศิน สินลารัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม

นายประทีป ก่ำพัด
ครู คศ.3

นางสาวณฐา พลเสน
ครูจ้างเหมาบริการ

นางสาววิลาสินี สุวรรณคีรี
ครูจ้างเหมาบริการ