แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประทีป ก่ำพัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0818127768
อีเมล์ : pt_kumpad@hotmail.com
ที่อยู่ :
304/1158 ซอย 49/1 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขต หลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล