แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน

นายศานิต ปันเขื่อนขัติย์
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน

นายสุพจน์ วิทโยดม
ครูอัตราจ้าง

นายหัตถกร สีถินวัน
ครูจ้างสอน

นายศรัญญู หันสังข์
ครูจ้างเหมา