ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรายสถานศึกษา
บริษัท ลีอาร์ดีเทค จำกัด
บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด (สาขาศรีนครินทร์)
นริษัห ไมก้า กรูป จำกัด
บริษัท ดีไซด์ 304 จำกัด
บริษัท มีนบุรี รับสร้างบ้าน จำกัด (สาขาแจ้งวัฒนะ)
บริษัท เนเชอรัล โฮม จำกัด
บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด สาขา ราชพฤกษ์
บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด สาขาดุสิต
บริษัท รอแยลเฝ้าส์ จำกัด สาขา พระราม3
บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด
บริษัท มีนบุรี รับสร้างบ้าน จำกัด (สาขามีนบุรี)
บริษัท แอดวานซ์โฮม จำกัด
กรมโยธาธิการและผังเมือง
องค์การบริหารสวนตำบลเขาแก้ว
JWS CONSTRUCTION CO ,LTD
บริษัท เปอร์ 2555 ดีไวน์ แอนด์ คอนสรัคชั่น จำกัด
ชัยอนุรักษ์ ก่อสร้าง จำกัด
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
บริษัท เคทีเอ็น กรีน เอ็นเนจจี โชลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออสท์ อลูมิเนียม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
CDS. CONSTRUCTION(1994) CO.LTD
บริษัท ตะพง คอนสตรัคชั่น แอนด์ ชัพพลาย จำกัด
กรมการสื่อสารทหาร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
บริษัท จีอาร์ดีเทค
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
บริษัท ว.และสหาย คอนชัลแตนตส์ จำกัด
บริษัท รอแยลเฮาส์ จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ
บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด
มริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรายสถานศึกษา
บริษัท ลีอาร์ดีเทค จำกัด
บริษัท รอแยลย้ำส์ จำกัด (สาขาศรีนครินทร์)
บริษัท ไมก้า กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดีไซต์ 304 จำกัต
บริษัท มีนบุรี รับสร้างบ้าน จำกัด (สาขามีนบุรี)
บริษัท แอดวานซ์โฮม จำกัด
บริษัท มีนบุรี รับสร้างบ้าน จำกัด (สาขาแจ้งวัฒนะ)
บริษัท เนเชอรัล โฮม จำกัด
บริษัท รถแยลเฮ้าส์ จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ
บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดการศึกษาระบบทวิภาคีรายสถานศึกษา
บริษ้ท มีนบุรี รับสร้างบ้าน จำกัด (สาขามีนบุรี)
บริษัท ไมก้า กรู๊ป จำกัด
บริษัท เนเซอรัล โฮม จำกัด
บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด สาขา ดุสิต
บริษัท มีนบุรี รับสร้างบ้าน จำกัด (สาขาแจ้งวัฒนะ)
บริษัท ดีไซด์ 304 จำกัด
บริษัท แอดวานซ์โฮม จำกัด
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซี อี เอส จำกัด