ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

  ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลงบดำเนินการ งบประมาณ เงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

   

  รายการ

  จำนวนเงิน

   

  1. งบบุคลากร

       1.1 เงินเดือน

       1.2 เงินวิทยฐานะ

       1.3 ค่าจ้างประจำ

       1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

       1.5 ค่าจ้างชั่วคราว

  2. งบดำเนินงาน

       2.1 ค่าตอบแทน

       2.2 ค่าใช้สอย

       2.3 ค่าวัสดุ

       2.4 ค่าสาธารณูปโภค

  3. ค่าเสื่อมราคา

  4.งบเงินอุดหนุน

       4.1 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

       4.2 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน

       4.3 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ

       4.2 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

            - ค่าจัดการเรียนการสอน

            - ค่าหนังสือเรียน

            - ค่าอุปกรณ์การเรียน

            - ค่าเครื่องแบบนักเรียน

            - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  5.งบลงทุน

       5.1 ค่าครุภัณฑ์

       5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  6.งบรายจ่ายอื่นๆ

       6.1 โครงการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

       6.2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

       6.3 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

       6.4 โครงการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

       6.5 โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

       6.6 โครงการจัดระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา ช่วงเช้าและเย็น

       6.7 โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ พัฒนาอาชีพประชาชน

       6.8 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

       6.9 โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

       6.10 โครงการเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ

       6.11 โครงการศูนย์ความชำนาญวิชาชีพเฉพาะทาง

       6.12 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

       6.13 โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

       6.14 โครงการอาชีวะพัฒนา

       6.15 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ หน้าที่สำหรับวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ

       6.16 โครงการใช้จ่ายจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

       6.17 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

       6.18 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล ในสถานศึกษา

       6.19 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น

  งบประมาณ

  32,426,144.00

  26,113,249.54

  2,562,398.33

  2,737,117.42

  907,978.71

  105,400.00

  4,188,061.69

  88,500.00

  1,525,412.62

  877,145.94

  1,697,003.13

  -

  3,312,764.14

  137,750.43

  100,000.00

  285,962.85

   

  1,880,344.10

  522,061.30

  51,060.00

  199,800.00

  135,785.46

  10,734,571.00

  8,501,213.00

  2,233,358.00

  3,806,512.79

  336,770.80

  82,856.78

  20,000.00

  69,973.72

  672,755.26

  39,697.00

  48,150.00

  286,200.00

  598,178.81

  159,985.33

  214,877.40

  39,590.00

  14,723.20

  135,548.00

  191,696.42

  2,250.00

  249,942.57

  357,597.50

  285,720.00

  54,468,053.62

  บำรุงการศึกษา

  611,566.98

  -

  -

  -

  -

  611,566.98

  444,506.30

  351,930.00

  73,039.00

  19,537.30

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  -

  -

  -

  -

  -

  42,000.00

  -

  42,000.00

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  รวม

  33,037,710.98

  26,113,249.54

  2,562,398.33

  2,737,117.42

  907,978.71

  716,966.98

  4,632,567.99

  440,430.00

  1,598,451.62

  896,683.24

  1,697,003.13

  -

  3,312,764.14

  137,750.43

  100,000.00

  285,962.85

   

  1,880,344.10

  522,061.30

  51,060.00

  199,800.00

  135,785.46

  10,776,571.00

  8,501,213.00

  2,275,358.00

  3,806,512.79

  336,770.80

  82,856.78

  20,000.00

  69,973.72

  672,755.26

  39,697.00

  48,150.00

  286,200.00

  598,178.81

  159,985.33

  214,877.40

  39,590.00

  14,723.20

  135,548.00

  191,696.42

  2,250.00

  249,942.57

  357,597.50

  285,720.00

  54,468,053.62

  แหล่งข้อมูลจากงานวางแผนและงบประมาณ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559