ผู้บริหาร

ดร.รุจิรา ฟูเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานกิจการนักเรียน นักศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางรุจิรา ฟูเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
เบอร์โทร :
อีเมล์ : rujira.foo@dstc.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย คุ้มมณี
ตำแหน่ง : ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ตัวแทนจาก : ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ : phrompatana.jun@dstc.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณี มุสิกปักษ์
ตำแหน่ง : ครู ทำหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตัวแทนจาก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เบอร์โทร :
อีเมล์ : suvannee.mus@dstc.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นายวรฐ อัศวลาภสกุล
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ : octohomes@dstc.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวรรณ ชาติวงส์
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ : thippawan.cha@dstc.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรคพล พานิชเจริญ
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ : aukkapon.par@dstc.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย คุ้มมณี
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เบอร์โทร :
อีเมล์ : wichai.kum@dstc.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป ก่ำพัด
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายศานิต ปันเขื่อนขัติย์
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพรรณ ต้นเขียน
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยเอกรามิน แสงประดิษฐ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :