ผู้บริหาร

นายจักรินทร์ ดำรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรินทร์ ดำรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย คุ้มมณี
ตำแหน่ง : ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ตัวแทนจาก : ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณี มุสิกปักษ์
ตำแหน่ง : ครู ทำหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตัวแทนจาก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เบอร์โทร :
อีเมล์ : suvannee.mus@dstc.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพรรณ ต้นเขียน
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรคพล พานิชเจริญ
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ : aukkapon.par@dstc.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย พุ่มคง
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายศานิต ปันเขื่อนขัติย์
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราภร คุ้มมณี
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :