ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรินทร์ ดำรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยเอกรามิน แสงประดิษฐ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ธันวาคม 2564 - 26 กรกฎาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : ดร.รุจิรา ฟูเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธันวาคม 2562 - 27 ธันวาคม 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา มยูขโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2560 - 2 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ รัตนปริคณน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 สิงหาคม 2554 - 30 กันยายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคม คันธโกวิท
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มิถุนายน 2554 - 31 กรกฏาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส คงสบาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชาญเวช บุญประเดิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ อุดมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล สินลารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายนิสิต ศรีศัมภุวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา พราหมณะนันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2534 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต สังขนันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศรัย ศรีสุคนธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิต พราหมณะนันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2518 - 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ภพลาภ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517 - 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา มณีวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2513 - 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ทิมอุดม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2510 - 2513
ชื่อ-นามสกุล : นายสังเวียน หิรัญยเลขา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2498 - 2510