แผนกวิชาก่อสร้าง

นางชลดา แสงคล้อย
ครู คศ.3

นายเอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล
ครู คศ.3

นายสหัสชัย ตุลย์วัฒนางกูร
ครู คศ.3

นายธีรวุฒิ ป้องกัน
ครูจ้างสอน