แผนกวิชา
แผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๑. นางทิพวรรณ ชาติวงส์  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓ หัวหน้าแผนก 
๒. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย พุ่มคง  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๓. นางสุภาพรรณ ต้นเขียน  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๔. นางสาวศุภลักษณ์ งอมสระคู ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๕. นางสาวปภัสสร  นครไพร          ตำแหน่ง พนักงานราชการ     ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑. นางจิราภร คุ้มมณี ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓ หัวหน้าแผนก
๒. นางสุวรรณี มุสิกปักษ์ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓ ครูแผนกคอมพิวเตอร์ฯ
๓. นายชวลิต ไพรสกุลเดชา ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูแผนกคอมพิวเตอร์ฯ

แผนกวิชาก่อสร้าง
๑. นายพงศ์ภัค พรหมประเสริฐ ตำแหน่ง พนักงานราซการ   หัวหน้าแผนก
๒. นายวิชัย คุ้มมณี           ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓  ครูแผนกโยธา
๓. นางสาวเฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์  ตำแหน่ง ครูจ้างสอน  ครูแผนกโยธา
๔. นางสาวพิมพ์พิชญ์ แพงพันธ์  ตำแหน่ง ครูจ้างสอน   ครูแผนกโยธา 

แผนกวิชาโยธา
๑. นายวิชัย คุ้มมณี           ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าแผนก
๒. นางชลดา แสงคล้อย           ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓  ครูแผนกก่อสร้าง 
๓. นายเอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓   ครูแผนกก่อสร้าง
๔. นายสหัสชัย ตุลย์วัฒนางกูร ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓  ครูแผนกก่อสร้าง 
๕. นายธีรวุฒิ  ป้องกัน  ตำแหน่ง ครูจ้างสอน  ครูแผนกก่อสร้าง

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
๑. นายประทีป กำพัด  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓  หัวหน้าแผนก
๒. นายวีระยุทธ หอมหวลดี  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓  ครูแผนกสถาปัตยกรรม
๓. นายวรฐ อัศวลาภสกุล  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓  ครูแผนกสถาปัตยกรรม
๔. นายวศิน สินลารัตน์   ตำแหน่ง  ครู ค.ศ.๓    ครูแผนกสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาสำรวจ
๑. นายอรรคพล พานิชเจริญ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓  หัวหน้าแผนก 
๒. น.ส.สุภาวดี พาสว่าง ตำแหน่ง ครูจ้างสอน    ครูแผนกสำรวจ
 
แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
๑. นายศานิต ปันเขื่อนขันติย์  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓  หัวหน้าแผนก 
๒. นายสุพจน์ วิทโยดม  ตำแหน่ง ครูจ้างสอน  ครูแผนกเฟอร์นิเจอร์ฯ
๓. นายหัตถกร สีถินวัน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน  ครูแผนกเฟอร์นิเจอร์ฯ
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๓. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
๔. จัดหา ดูแล รักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้ เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน  การเขียนตำรา  เอกสาร  และใบช่วยสอนต่าง ๆ
๖. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
๗. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
๘. ควบคุม ดูแล และพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
๙. ปกครอง ดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๑. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๒. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย