แผนกวิชา
แผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๑. นางสุภาพรรณ  ต้นเขียน  ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓  หัวหน้าแผนก 
๒. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  พุ่มคง  ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๓. นางเพ็ญพยอม  ควินแลน ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
๔. นางสาวศุภลักษณ์  งอมสระคู  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๕. นางสาวนฤมล  โมราชาติ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
๑. นางจิราภร คุ้มมณี ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ หัวหน้าแผนก
๒. นางสุวรรณี มุสิกปักษ์ ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ ครูแผนกคอมพิวเตอร์ฯ
๓. นายชวลิต ไพรสกุลเดชา ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ครูแผนกคอมพิวเตอร์ฯ

แผนกวิชาก่อสร้าง
๑. นางชลดา แสงคล้อย   ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓  หัวหน้าแผนก
๒. นายเอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล        ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓  ครูแผนกก่อสร้าง
๓. นายสหัสชัย ตุลย์วัฒนางกูร  ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ ครูแผนกก่อสร้าง
๔. นายธีรวุฒิ  ป้องกัน  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน  ครูแผนกก่อสร้าง

แผนกวิชาโยธา
๑. นายธนิสร  บุรุษพัฒน์ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   หัวหน้าแผนก
๒. นายวิชัย คุ้มมณี         ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓  ครูแผนกโยธา
๓. นางสาวเฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน ครูแผนกโยธา
๔. นางสาวพิมพ์พิชญ์ แพงพันธ์ ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน ครูแผนกโยธา

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
๑. นายวศิน สินลารัตน์   ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓  หัวหน้าแผนก
๒. นายประทีป กำพัด ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓    ครูแผนกสถาปัตยกรรม
๓. นางสาวณฐา  พลเสน ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ   ครูแผนกสถาปัตยกรรม
๔. นางสาววิลาสินี สุวรรณคีรี ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ครูแผนกสถาปัตยกรรม

แผนกวิชาสำรวจ
๑. นายอรรคพล พานิชเจริญ ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓  หัวหน้าแผนก 
๒. นายพงศ์ภัค  พรหมประเสริฐ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ครูแผนกสำรวจ
๓. นางสาวสุภาวดี  พาสว่าง ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน    ครูแผนกสำรวจ
๔. นางสาวปิยะฉัตร  ภูสิงหา ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ครูแผนกสำรวจ
 
แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
๑. นายศานิต  ปันเขื่อนขัติย์  ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓  หัวหน้าแผนก 
๒. นายสุพจน์  วิทโยดม  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน  ครูแผนกเฟอร์นิเจอร์ฯ
๓. นายหัตถกร  สีถินวัน ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน  ครูแผนกเฟอร์นิเจอร์ฯ
๔. นายศรัญญู  หันสังข์ ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ครูแผนกเฟอร์นิเจอร์ฯ
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๓. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
๔. จัดหา ดูแล รักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้ เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน  การเขียนตำรา  เอกสาร  และใบช่วยสอนต่าง ๆ
๖. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
๗. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
๘. ควบคุม ดูแล และพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
๙. ปกครอง ดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๑. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๒. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๑. นายชวลิต  ไพรสกุลเดชา  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
๒. นายธนิสร  บุรุษพัฒน์ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยฯ งานพัฒนาหลักสูตรฯ
๓. นางสาวเฉลิมขวัญ  บรรทัดจันทร์ ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน    ผู้ช่วยฯ งานพัฒนาหลักสูตรฯ
๔. นางสาวพิมพ์พิชญ์  แพงพันธ์  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน  ผู้ช่วยฯ งานพัฒนาหลักสูตรฯ
๕. นางพเยาว์  ลิ่มอังกูร  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
๒. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
๔. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๕. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
๗. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
๘. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
๑๐. รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
๑๑. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๒. จัดทำปฏิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๓. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวัดผลและประเมินผล
๑. นางสุภาพรรณ ต้นเขียน ตำแหน่ง  ครู คศ. ๓ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
๒. นางสาวนฤมล โมราชาติ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วยฯ งานวัดและประเมินผล
๓. นางสาวพิมพ์พิชญ์  แพงพันธ์   ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน  ผู้ช่วยฯ งานวัดและประเมินผล
๔. นางสาวเฉลิมขวัญ   บรรทัดจันทร์   ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน  ผู้ช่วยฯ งานวัดและประเมินผล
๕. นางพเยาว์  ลิ่มอังกูร            ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
๒. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไป ตามระเบียบ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
๔. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผลการเรียน
๕. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
๖. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพและ V–Net ร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
๗. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
๘. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๒. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


งานวิทยบริการและห้องสมุด
๑. นางสาวพิมพ์พิชญ์  แพงพันธ์ ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน         หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
    ๒. นางชลดา  แสงคล้อย ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ ผู้ช่วยฯ งานวิทยบริการและห้องสมุด
. นางพเยาว์  ลิ่มอังกูร     ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
๒. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๕. ดูแล บำรุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๑. นายเอกอนันต์  หวังนิเวศน์กุล  ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๒. นายพงศ์ภัค  พรหมประเสริฐ        ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วยฯ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๓. นางสาวณฐา  พลเสน   ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ   ผู้ช่วยฯ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๔. นางสาวเฉลิมขวัญ  บรรทัดจันทร์ ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน ผู้ช่วยฯ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕. นายศรัญญู  หันสังข์   ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยฯ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๖. นางพเยาว์ ลิ่มอังกูร ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
๒. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
๓. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาต่าง
๔. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา
๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๗. ดูแล บำรุง รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสื่อการเรียนการสอน
๑. นายอรรคพล  พานิชเจริญ ตำแหน่ง  ครู คศ. ๓ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
๒. นายพงศ์ภัค  พรหมประเสริฐ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยฯ งานสื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๓. นางพเยาว์  ลิ่มอังกูร ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สื่อการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. วางแผน จัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
๒. จัดหา รวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
๓. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครู ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
๔. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครู ในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๕. รับผิดชอบ ดูแล บำรุง รักษาวัสดุอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๗. ดูแล บำรุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
๑. นายวิชัย คุ้มมณี  ตำแหน่ง  ครู คศ. 3 หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต หัวหน้าภาควิชาสาขาเทคโนโลยี การก่อสร้าง 
๒. นายธนิสร  บุรุษพัฒน์ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษฯ
๓. นายเอกอนันต์  หวังนิเวศน์กุล ตำแหน่ง  ครู คศ. 3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
๔. นางจิราภร  คุ้มมณี ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. 3 หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
๕. ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย  พุุ่มคง  ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓  หัวหน้างานการเงิน
๖. นางสุภาพรรณ  ต้นเขียน ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ หัวหน้างานวัดผล
๗. นายชวลิต ไพรสกุลเดชา      ตำแหน่ง  พนักงานราชการ   หัวหน้างานหลักสูตรฯ
๘. นางสาวกชพร  บุญเทียม ตำแหน่ง  พนักงานราชการ หัวหน้างานบุคลากร
๙. นางสาวรัชนี  พระรามชัย ตำแหน่ง  พนักงานราชการ หัวหน้างานบัญชี
๑๐. นางสาวศุภลักษณ์  งอมสระคู   ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  หัวหน้างานทะเบียน
๑๑. นางสาวนฤมล  โมราชาติ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ หัวหน้างานประกันฯ
๑๒. นางเบญจรัตน์ เข็มทอง           ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  หัวหน้างานความร่วมมือ
๑๓. นางสาวณฐา  พลเสน ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ  หัวหน้างาบริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่งานทะเบียน และเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาฯ 

มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร
๒. ประสานสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครในการริหารจัดการเรียนการสอน
๓. ประสานงานสถานประกอบการและหน่วยงานภาคนอกและภายใน ในการบริหารจัดการเรียนการสอน