ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
๑. นายธนิสร  บุรุษพัฒน์ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย หัวหน้างานกิจกรรมฯ
๒. นายพงศ์ภัค  พรหมประเสริฐ    ตำแหน่ง  พนักงานราชการ      รับผิดชอบงานลูกเสือ
๓. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  พุ่มคง ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ ผู้กำกับ น.ศ.ท.
๔. นายอรรคพล พานิชเจริญ ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ รับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
๕. นายวศิน สินลารัตน์ ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ ผู้ช่วยฯ งานกิจกรรม
๖. นางสาวนฤมล  โมราชาติ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วยฯ งานกิจกรรม
๗. นายธีรวุฒิ  ป้องกัน   ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วยฯ งานกิจกรรม
๘. นางสาวณฐา  พงเสน ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยฯ งานกิจกรรม
๙. นางสาววิลาสินี  สุวรรณคีรี ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยฯ งานกิจกรรม
๑๐. นางสาวปิยะฉัตร  ภูสิงหา ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้กำกับ น.ศ.ท. (หญิง)
๑๑. นายศรัญญู  หันสังข์ ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ครูที่ปรึกษา (อวท.)
๑๒. นางสาวธนัชพร  คุ้มภัย ตำแหน่ง  พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
๑๓. นางสาวน้ำเพ็ชร  จึงเจริญสันติ ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
     
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
๒. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
๓. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
๕. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
๖. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
๗. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๙. สรุปผลการประเมินและนำผลประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานครูที่ปรึกษา
๑. นางสาวสุภาวดี  พาสว่าง  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา  
๒. นายวศิน  สินลารัตน์  ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓  ผู้ช่วยฯ งานครูที่ปรึกษา
๓. นางสาวนฤมล  โมราชาติ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วยฯ งานครูที่ปรึกษา
๔. นางสาวปิยะฉัตร  ภูสิงหา ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมา ผู้ช่วยฯ งานครูที่ปรึกษา
๕. ครูที่ปรึกษาทุกคน  ตำแหน่ง  ครู ผู้ช่วยฯ งานครูที่ปรึกษา
๖.  นางสาวน้ำเพ็ชร  จึงเจริญสันติ ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
๓. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
๔. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชา ในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษา ในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
๕. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผล การประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการทำเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครู ที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานปกครอง
๑. นายพงศ์ภัค  พรหมประเสริฐ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ      หัวหน้างานปกครอง
๒. นายวศิน  สินลารัตน์ ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ ผู้ช่วยฯ งานปกครอง
๓. นางชลดา  แสงคล้อย ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ ผู้ช่วยฯ งานปกครอง
๔. นายธนิสร  บุรุษพัฒน์ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยฯ งานปกครอง
๕. นายศรัญญู  หันสังข์ ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยฯ งานปกครอง
๖. ครูที่ปรึกษาทุกคน ตำแหน่ง  ครู ผู้ช่วยฯ งานปกครอง
๗. นางสาวธนัชพร  คุ้มภัย ตำแหน่ง  พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่งานปกครอง
๘. นางสาวน้ำเพ็ชร  จึงเจริญสันติ ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานปกครอง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ปกครอง ดูแล นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหน้างาน ในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
๓. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
๕. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
๖. ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
๗. จัดทำระเบียบนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ และลงโทษ กรณีกระทำความผิดตอระเบียบ ข้อบังคับ
๘. สรุผลการประเมิน และทำผลการประเมินเสรอต่อฝ่ายบริหาร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๐. ดูแล บำรุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๑. นางสาวเฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์ ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน หัวหน้างานแนะแนวฯ
๒. นางสาวสุภาวดี พาสว่าง   ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน ผู้ช่วยฯ งานแนะแนวฯ 
๓. นายธีรวุฒิ  ป้องกัน ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน ผู้ช่วยฯ งานแนะแนวฯ
๔. นางสาวพิมพ์พิชญ์ แพงพันธ์ ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน ผู้ช่วยฯ งานแนะแนวฯ
๕. นางสาววิลาสินี  สุวรรณคีรี ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน  ผู้ช่วยฯ งานแนะแนวฯ
๖. นายศรัญญู  หันสังข์ ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน  ผู้ช่วยฯ งานแนะแนวฯ
๗. ครูผู้สอนทุกคน ตำแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ 
๘. นางสาวน้ำเพ็ชร จึงเจริญสันติ ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติระเบียบวินัย และข้อบังคับ
๒. จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๓. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมพื่อการศึกษา และจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
๔. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดกางานแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๖. สร้างระบบเครือข่ย การแนะอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
๗. ดำเนินการแนะแนวอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
๘. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๙. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๑. ดูแล บำรุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสวัสดิการ
๑. นางชลดา แสงคล้อย ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ หัวหน้างานสวัสดิการฯ
๒. นางสาววิลาสินี  สุวรรณคีรี ตำแหนง  ครูจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยฯ งานสวัสดิการฯ
๓. นางเบญจรัตน์  เข็มทอง ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ
๔. นางพเยาว์ ลิ่มอังกูร  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ
๕. นางธนพร วงษ์วิภัตร์  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ
๖. นางสาวน้ำเพ็ชร  จึงเจริญสันติ ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ (ประจำห้องพยาบาล)
๗. นางอรวรรณ  พานิชเจริญ ตำแหน่ง  ลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการ และการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การาขอให้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา
๒. จัดหาเครื่องมือ และเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยบาล และการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา
๔. ให้คำปรึกษา และทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติด และโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
๕. จัดโรงอาการ วางแผน จัดระบบ และควบคุมดูแลการประกอบอาหาร และการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗. จัดทำปฏิบัติปฏิบัติงาน เสอนโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘. ดูแล บำรุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
๑. นายอรรคพล พานิชเจริญ ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
๒. นายวศิน สินลารัตน์ ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. ๓ ผู้ช่วยฯ รับผิดชอบโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
๓. นายพงศ์ภัค พรหมประเสริฐ ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วยฯ งานโครงการพิเศษฯ 
๔. นางสาวสุภาวดี พาสว่าง ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน   ผู้ช่วยฯ งานโครงการพิเศษฯ 
๕. นายหัตถกร  สีถินวัน  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน              ผู้ช่วยฯ งานโครงการพิเศษฯ
๖. นางสาวณฐา  พลเสน ตำแหน่ง  ครูจ้างเหมาบริการ      ผู้ช่วยฯ งานโครงการพิเศษฯ
๗. นางธนพร วงษ์วิภัตร์  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
๘. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทะชัย ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
๙. นางสาวอัมพาพันธ์ อัศวลาภสกุล ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรม และบริการฝิชาชีพร่วมกับแผนวิชา และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
๒. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน หรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ดำเนินการโครงการฝึกอบรม และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และ ๑๐๘ อาชีพ  เป็นต้น
๔. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ
๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ แก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
๗. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง
๘. ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ตลอดจนข่าวสาร และเสนอแนะแนวทางในการประกอบการอาชีพให้แก่ประชาชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
๙. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรม และประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๑. ดูแล บำรุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย