ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร   
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
  - สาขาวิชาสำรวจ
- สาขาวิชาโยธา
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  - สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
  - สาขาวิชาสำรวจ
  - สาขาวิชาโยธา
- สาขาวิชาการก่อสร้าง
  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
  - สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)


คุณสมบัติด้านการศึกษา ระดับ ปวช.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
3. มีร่างกายแข็งและเหมาะสมสำหรับการเรียนวิชาชีพนั้นๆ
4. มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


สาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตร ระดับ ปวช.
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างสำรวจ
- ช่างเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
- ช่างเทคนิคสถาปัตย์
- ช่างโยธา

คุณสมบัติด้านการศึกษา ระดับ ปวส.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
3. มีร่างกายแข็งและเหมาะสมสำหรับการเรียนวิชาชีพนั้นๆ
4. มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


คุณสมบัติด้านการศึกษา ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต)
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้างหรือโยธา
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากำหนด


สาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยีการก่อสร้าง

รายละเอียดของหลักสูตร 
1. จัดการ ดำเนินการ ควบคุมงาน ให้คำแนะนำ แก้ปัญหางาน ในสถานที่ทำงานก่อสร้าง
2. วางแผน จัดการการทำงานตามมาตรฐาน ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3. วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ แก้ปัญหางาน ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาเอกสารสัญญา 
4. จัดทำระบบปฎิบัติงานและแบบก่อสร้างจริง งานก่อสร้าง โครงสร้างและงานระบบ
5. ตรวจสอบ วิเคราะห์ผล ทดสอบสัวดุงานก่อสร้างและอุปกรณืงานระบบอาคารตามมาตรฐานที่กำหนด