ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา
      วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐบาลสถาบันผลิตนักเรียนประเภทวิชาชีพช่างก่อสร้างถือกำเนิดขึ้นมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ตั้งอยู่ที่ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพฯ
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
ก่อน พศ. 2498 มีโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงประเภทช่างก่อสร้าง อยู่เพียงโรงเรียนเดียวเท่านั้น คือโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย การอาชีวศึกษาได้ขยายตัวมากขึ้น รัฐบาลในสมัยนั้น เห็นความสำคัญของการอาชีวศึกษา จึงให้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโรงเรียนประเภทนี้ขึ้นอีกแห่งหนึ่งคือ โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ใช้อักษรย่อว่า "ก.ส.ค." ดังสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ตั้งโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควร ขยายการศึกษาวิชาช่างก่อสร้างให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงให้ตั้งโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิตขึ้นที่ ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ให้ชื่อว่า "โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต" สังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์ และอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา สอนวิชาชงก่อสร้ง และวิชาอื่นที่มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ตันปีการศึกษา 2498
                                                                                    (ลงชื่อ) พลเอก ม. พรหมโยธี
                                                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 632.1 KB