ฝ่ายบริหาร

ดร.รุจิรา ฟูเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยเอกรามิน แสงประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสุวรรณี มุสิกปักษ์
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวิชัย คุ้มมณี
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ