ปรัชญา และคติพจน์
ปรัชญา และคติพจน์
ความหมายของปรัชญา

ทักษะเด่น : 

วิทยาลัยเทคนิคดุสิตมีเป้าหมายชัดเจนตามนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาที่จะผลิตบุคคลอย่างมีคุณภาพเพื่อออกไปพัฒนาประเทศชาติ โดยเน้นการเรียนรู้ทั้งด้าน การปฏิบัติในสาขาวิชาต่างๆ จนมีความเชี่ยวชาญที่จะนำมาใช้ในการประกอบอาชีพหรือเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป

เน้นคุณธรรม : 

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต มีเป้าหมายผลิตนักศึกษาให้มีคุณธรรม เพื่อปลูกฝังแนวความคิดด้านจริยธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิต อาทิเช่นการรักษาความซื่อสัตย์ การรู้จักข่มใจตนเอง การอดทน อดกลั้น อดออม การรู้จักละเว้นความชั่ว ความทุจริตกิริยามารยาท รักษาเกียรติ ชื่อเสียงของตนเองหมู่คณะตลอดจนสถาบัน

นำวิชา : 

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนจากหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกช่างก่อสร้าง เพื่อที่จะผลิตบุคคลให้มีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ จัดอยู่ในระดับแนวหน้าของสาขา วิชาช่างที่เรียน

พัฒนาสังคม : 

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต มีวัตถุประสงค์ในการผลิตนักเรียน-นักศึกษา ด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านความรู้ ความสามารถในด้านทักษะเพื่อให้ออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนต่อไป
คติพจน์ของสถานศึกษา

“ วิริเยน ทฺกขมจฺเจติ ” คำแปล คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร