แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวศิน สินลารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0816439601
อีเมล์ : vasin1141@yahoo.co.th
ที่อยู่ :
22 ซอยสามัคคี 58/22 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทุบรี 11000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล