ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5 ชั้นและโรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 9,500,000.-
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :