ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 1,900,000.-
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :