ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 23,000,000.-
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :