ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปฏิบัติการ 7 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 18,650,000.-
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :