ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2502
งบประมาณ : 1,500,000.-
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :