แผนกวิชาสำรวจ
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพงศ์ภัค พรหมประเสริฐ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิศวกรรมโยธา
เบอร์โทรศัพท์ : 0917416588
อีเมล์ : pongpak.pro@dstc.ac.th
ที่อยู่ :
44/221 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล