แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวรฐ อัศวลาภสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0818997105
อีเมล์ : octohome@hotmail.com
ที่อยู่ :
77 หมู่ 6 ซอยประชาราษฎร์ 16/1 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล