แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย พุ่มคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0896877938
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
89 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังงหวัดกรุงเทพฯ 10150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล