แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศานิต ปันเขื่อนขัติย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0895105721
อีเมล์ : sanitwood@hotmail.com
ที่อยู่ :
61/10 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล