แผนกวิชาก่อสร้างและโยธา
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิชัย คุ้มมณี ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0819063845
อีเมล์ : wichai@dstc.ac.th
ที่อยู่ :
98/239 หมู่ 10 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
13 สิงหาคม 2539 - ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คู่มือปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต
2 การศึกษาการพัฒนาการนำเสนองานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)
3 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การให้บริการหลังการขายสำหรับบ้านพักอาศัย
4 การพัฒนาแอปพลิเคชันคำนวณพื้นที่และจำนวนแบบเหล็กหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป ในหมวดงานโครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
5 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจบ้านก่อนรับโอนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
6 ชุดการสอน วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี