แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจิราภร คุ้มมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 022410099 ต่อ 4201
อีเมล์ : jiraporn.kum@dstc.ac.th
ที่อยู่ :
98 หมู่บ้านพฤกษ์ลดาวงแหวนรัตนาธิเบศร์ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทุบรี 11140
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
2538 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสุมทรสงคราม
2540 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาครุศาสตร์บริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
2544 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทความวิจัย