แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางจิราภร คุ้มมณี
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสุวรรณี มุสิกปักษ์
ครู คศ.3

นายชวลิต ไพรสกุลเดชา
พนักงานราชการ