แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางจิราภร คุ้มมณี
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสุวรรณี มุสิกปักษ์
ครู คศ.3

นายชวลิต ไพรสกุลเดชา
พนักงานราชการ