ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,19:13  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงโดยใช้บทความการอ่านออกเสียงสอดแทรก
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,19:07  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงเสียดแทรก (Tongue Twister) ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 – 4/9 โดยใช้บทความการฝึกอ่านออกเสียง
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,19:05  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทความภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,19:05  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความคาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 – 4/11 ที่มีต่อครูผู้สอน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,19:04  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการศึกษาการใช้บทเพลงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,19:03  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,19:02  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สะตีมเกมิฟิเคชัน
ชื่ออาจารย์ : นางจิราภร คุ้มมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,22:19  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางจิราภร คุ้มมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2564,14:27  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..